Menu
วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 09:46

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 24

วันนี้ (13 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 24 โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากส่วนราชการ จิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 23 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าวและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 34 times