Menu
วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 09:41

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2563 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามประเด็นการพัฒนา โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และประเด็นการพัฒนาของจังหวัดทั้ง 4 ประเด็นการพัฒนา อีกทั้งได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอคำของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ งบประมาณ 499,146,730 บาท โดยคณะกรรมการฯ ได้มุ่งเน้นการครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง


**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 6 times