Menu
วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 09:37

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกอบรม หอกระโดด และจัดตั้งกองทุนส่งเสริมคนดี จังหวัดอำนาจเจริ

วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกอบรม หอกระโดด และจัดตั้งกองทุนส่งเสริมคนดี จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยยอดรวมของผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 893,466 บาท
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ มีศูนย์ฝึกอบรม ตั้งอยู่ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 เป็นสถานที่ใช้ในการฝึกอบรม ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ การบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การอบรมค่ายเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา การฝึกอบรม ชรบ. สมาชิก อปพร. การฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการฝึกอบรมอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันอาคารสถานที่ยังมีความคับแคบไม่เพียงพอในการรองรับการอบรมและการฝึกอบรมจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะต้องมีการเว้นระยะห่างสังคม ประกอบกับหอกระโดดได้สร้างมาหลายปี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าการฝึกอบรม และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหางบประมาณในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมคนดี ซึ่งจะเป็นกองทุนที่สนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยต่อไป


***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 11 times