Menu
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 17:00

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดมหกรรมรวมของดีวิสาหกิจชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดมหกรรมรวมของดีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา “การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน” โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม โอกาสนี้ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวพบปะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 26 แห่ง มีผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 100 ชนิด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน
ปัจจุบันจังหวัดอำนาจเจริญ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 1,523 แห่ง มีสมาชิก จำนวน 32,515 คน ประกอบกิจการทั้งภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและภาคบริการ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมด้านการตลาด และส่งเสริมให้สามารถเข้าหาแหล่งเงินทุน โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ตามแนวทางประเทศ 4.0 ต่อไป


***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 3 times