Menu
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 16:48

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/256

วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้. ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัดและจัดให้มีการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นคณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) การกำหนดประเด็นกลุ่มปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนหรือความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่งคงและความสงบเรียบร้อย อีกทั้งร่วมหารือแนวทาง แผนและขั้นตอนการดำเนินการ ขีดความสามารถของจังหวัด แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันและการระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป


**************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 31 times