Menu
วันพุธ, 02 กันยายน 2563 15:36

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันนี้ (1 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น.ที่แปลงมันสำปะหลัง หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ปัจจุบันได้มี "ศัตรูพืชอุบัติใหม่ เกิดขึ้นใหม่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างโรคที่สำคัญในขณะนี้ ได้แก่ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกา โดยสามารถระบาดได้ 2 ทาง คือ ท่อนพันธุ์และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นแมลงพาหะที่สำคัญ เป็นตัวนำเชื้อโรคให้แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ทั้งหมด 54 จังหวัด รวม 6,554,110 ไร่ พบพื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 353,876 ไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดอยู่ใน 25 จังหวัดที่มีรายงานพื้นที่การระบาด จากข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีรายงานพื้นที่ระบาด จำนวน 1,482 ไร่ เกษตรกร จำนวน 196 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอลืออำนาจ และอำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และวิธีการทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคตามหลักวิชาการ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตร โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมทั้งสาธิตการทำลายมันสำปะหลังที่ถูกต้องตามหลักวิชการ โดยมี เกษตรกร เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน


********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 20 times