Menu
วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2563 16:33

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการ ปีงบประมาณ 2563

วันนี้(28 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานฯ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
ก่อนวาระการประชุม ได้มีพิธีมอบรางวัลตามโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน และการมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และการมอบใบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นเป็นข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกล่าวถึงเรื่องโครงการโคก หนอง นา โมเด็ล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญได้รับดำเนินการ ตำบลนาแต้ ตำบลสร้างนกทา อำภอเมืองอำนาจเจริญ ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ และตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม และการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ปี 2563-2570 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกัน ตามเป้าหมาย จังหวัดละ100 ไร่/ปี การติดตามโครงการฯ การก่อสร้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์(หอประชุม 1,000 ที่นั่ง), อาคารหน้าพระมงคลมิ่งเมือง และการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน โดยขอให้เร่งผู้รับงานให้เป็นไปตามช่วงระยะเวลา
จากนั้นผู้แทนคลังจังหวัดอำนาจเจริญรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 โดยขอให้ส่วนราชการต่างๆ เร่งการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามรอบไตรมาส ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงเดือนเดียว ต่อด้วยการรายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID19),
และกำหนดจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านตำแยประชาสงเคราะห์ บ้านตำแย หมู่ที่ 7,8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หมู่ที่ 13 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8/2563 โดยเป็นการรายงานจากคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด้านอาชญากรรม การปราบปรามความผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว การค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสถานประกอบกิจการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ การจัดระบบแรงงานต่างด้าว การจัดระเบียบรถบรรทุก การจัดระเบียบรถตู้โดยสาร และสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามมาตรการ 10 มาตรการ


*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 15 times