Menu
วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2563 16:30

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการสตรีจังหวัดอำนาจเจริญสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย

วันนี้(28 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธิ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ “สตรีจังหวัดอำนาจเจริญสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย” โดยมี นางสมหญิง บัวบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากทุกอำเภอ สตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง 7 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงฟื้นฟูผ้าไทย ส่งเสริมให้สตรีทอผ้าเป็นอาชีพเสริมจากการทำไร่ ทำนา ปัจจุบันผ้าทอมือของไทย มีวิวัฒนาการ ปรับเปลี่ยนตามสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เพื่อให้มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้ส่งเสริมข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการ“สตรีจังหวัดอำนาจเจริญสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมสตรีให้ตระหนักถึงคุณค่าของ“ผ้าถิ่นไทย” มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเป็นเอกลักษณ์ของไทย กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ การอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยและวัฒนธรรม ประเพณี สู่อัตลักษณ์ผ้าถิ่นไทย และการแบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการค้นหาอัตลักษณ์ผ้าท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติไทย ให้คงอยู่สืบสานไป


**********************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 4 times