Menu
วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:48

จังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ผ่านระบบ Video Conference กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมรับฟังการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ผ่านระบบ Video Conference กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน ณ ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี คณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง
กรมป่าไม้ได้เสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต คือ ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้พื้นที่ต่อไป โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ พร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม่ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด อีกทั้งมิให้ส่วนราชการจัดสรรงบประมาณแก่โครงการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ หากกรณีฉุกเฉินและจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ให้สามารถดำเนินการไปพลางก่อน และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบในภายหลัง เช่น น้ำป่าไหลบ่าทำให้ถนนขาดจนประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจัดทำภาพถ่ายทางอากาศ (Google earth) แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตโดยสังเขปแนบมาพร้อมคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ พร้อมพิจารณาแจ้งหน่วยงานในสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

  


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 1 times