Menu
วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:46

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/256

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556 – 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 การบริหารจัดการหนี้และการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุนของอำเภอเสนางคนิคม จำนวน 6 โครงการ วงเงินขอรับการสนับสนุน 199,320 บาท และพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ของอำเภอเสนางคนิคม จำนวน 1 โครงการ วงเงินขอรับการสนับสนุน 50,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี รวมทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการในคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม


************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 0 times