Menu
วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:44

จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 5

วันนี้ (27 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 5 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายพิชิต โสภาลุณ รักษาการป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ตามนโยบายรัฐบาล โดย ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมทั่วประเทศ โดยกำหนดรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐาน 12 วัน สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญมีเป้าหมาย จำนวน 500 คน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เป็นรุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล พัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธ การป้องกันตนเอง พร้อมทั้งสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองกลับสู่สังคมเป็นคนดีต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจ ริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 34 times