Menu
วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:41

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพฯ และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันนี้(27 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพฯ และสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดให้สามารถบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 เพื่อประเมินผลการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ในระดับพื้นที่อำเภอ/จังหวัด เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทาง มาตรการ รูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุข ที่มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบที่สมควรแก่การยกย่อง โดยมี ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอและตำบล เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน

*******************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 0 times