Menu
วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:33

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 8/2563

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8/2563 โดยมีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว และรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น การให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการ การต่อสัญญาจ้างพนักงาน และให้ความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการดำเนินกระบวนการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 5 times