Menu
วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:30

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คสป.อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 6/2563

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ(คสป.อำนาจเจริญ) โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบการระดมหุ้นของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด เดือนสิงหาคม 2563 รวมหุ้นทั้งสิ้น 3,431 หุ้น เป็นเงิน 3,431,000 บาท คงเหลือหุ้น 569 หุ้น และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด การรายงานผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.2562 บริษัทมียอดจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 782,586 บาท เงินทุนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 3,221,509.36 บาท ผลประกอบการปี 2562 ขาดทุน 146,612.03 บาท ขาดทุนสะสม 209,490.64 บาท ส่วนแผนการดำเนินงานปี 2563 สนับสนุนด้านการแปรรูป ทอผ้าขาวม้าต่อเนื่อง พัฒนาการขายออนไลน์ ด้านการเกษตร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรทางเลือก ร่วมทุนการเกษตร ผลิตและจำหน่ายสมุนไพร ประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนแหล่งท่องเที่ยว หาคู่ค้าสั่งออเดอร์อย่างต่อเนื่อง ออกให้ความรู้การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พัฒนาShopบริษัทให้เป็นจุดฝากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเครือข่าย ส่วนผลการขับเคลื่อนโครงการร้าน OTOP SHOP By บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ จำหน่ายได้ 79,732 บาท ต่อจากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 12 คณะทำงาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 และการรายงานผลการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 83 กลุ่ม/ชุมชน เป็นเงิน 1,606,170 บาท
ประธานได้ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือของที่ระลึกของฝากให้ร่วมกันสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยให้ชุมชนมีรายได้ สร้างขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านได้ผลิตสินค้ามีคุณภาพมาวางจำหน่าย


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 0 times