Menu
วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:28

รายการนานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น.(26 สิงหาคม 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.และระบบ A.M คลื่นความถี่ 1422 KHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวขอบคุณแฟนรายการทางอำเภอหัวตะพานที่ร่วมรับฟัง และสถานีวิทยุเสมาพันปีที่ได้รับสัญญาณถ่ายทอดเสียงรายการ นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ จากนั้นได้กล่าวถึงปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ อ่างพุทธอุทยาน มีปริมาณน้ำ 5.776 ล้าน ลบ.ม./ อ่างห้วยโพธิ์ 2.797 ล้าน ลบ.ม./ อ่างห้วยสีโท 3.244 ล้าน ลบ.ม./ เขื่อนลำเซบาย 7.993 ล้าน ลบ.ม. ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 400,000 ล้านบาท ภายใต้แผนงาน “การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก” ใน พรบ.เงินกู้ และถือเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติในชุดแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพึ่งตนเองลงไปถึงระดับหมู่บ้าน โดยใช้หลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสำหรับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่นานาพันธุ์ และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ในอัตราส่วน 30:30:30:10 เป็นหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะดำเนินรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยต้องมีพื้นที่เกษตรตั้งแต่ 3 ไร่ และพร้อมอุทิศตนเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยพื้นที่จะถูกนำมาออกแบบแปลงตามหลักทฤษฎีใหม่และสอดคล้องกับภูมิสังคม โดยจะได้รับสระเก็บน้ำความจุรวม 4,000 ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ มีเป้าหมายดำเนินการ 4 ตำบล ดังนี้ ตำบลนาแต้, ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ/ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ/ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม โดยฝากถึงเกษตรกรทั้ง 4 ตำบลดังกล่าวที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการฯได้ที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-523091-2 และเปิดรับสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ http://ntag.moac.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2663 หมดเขตวันที่ 9 กันยายน 2563 พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 23,806,794 ราย เสียชีวิต 816,950 ราย ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,402 ราย รักษาหายกลับบ้าน 3,229 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 115 ราย เสียชีวิต 58 ราย จังหวัดอำนาจเจริญไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 147 วันแล้ว


********************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

Read 2 times