Menu
วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 09:38

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 3

วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอด เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “บวร On Tour” ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour”ในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 12 ชุมชนๆ ละ 3 คน รวมจำนวน 36 คน ได้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนบ้านปลาค้าว ชุมชนบ้านหนองนาเทิง ชุมชนบ้านนาหมอม้า อำเภอลืออำนาจ ชุมชนบ้านอำนาจ ชุมชนบ้านเปือย อำเภอปทุมราชวงศา ชุมชนบ้านนาผาง ชุมชนบ้านหนองไฮน้อย อำเภอหัวตะพาน ชุมชนบ้านหนองยอ ชุมชนบ้านหัวตะพาน อำเภอพนา ชุมชนบ้านเสารีก อำเภอเสนางคนิคม ชุมชนบ้านโคกสะอาด และอำเภอชานุมาน ชุมชนบ้านคำเดือย


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 0 times