Menu
วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 09:48

สำนักงาน ก.พ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ สู่การเป็นประเทศไทย 4.0

วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) ที่โรงแรมฝ้ายขิด ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้และร่างผลการศึกษาของกลุ่มผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การทดลองปฏิบัติ โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวริทธิ ตรีประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตร นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี อาจารย์ประจำหลักสูตร และนายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร ร่วมรับฟังการนำเสนอและให้คำแนะนำ
สำนักงาน ก.พ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ของภาคราชการไทย ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถตอบสนองการทำงานในบริบทของการเปลี่ยนไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่า อายุไม่เกิน 45 ปี จำนวน 40 คน โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม 2563
การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีกิจกรรมประกอบด้วย การศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2563 และกิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงผลงานและข้อเสนอ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองนำความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนามาปรับใช้กับพื้นที่และบริบททำงานจริง และพัฒนาต่อยอดให้กับจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น เป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0


*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 20 times