Menu
วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 09:44

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(24 สิงหาคม 2563) เวลา11.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธิ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมในวันนี้
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีพิการ เด็กพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนากระแสหลัก และแผนงานโครงการด้านการพัฒนาสตรีพิการมากยิ่งขึ้น
การจัดงานในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยายแผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 แนวคิด เจตนารมณ์ แนวทางการขับเคลื่อน นโยบายด้านการขับเคลื่อนงาน ด้านคนพิการจังหวัด สถานการณ์ด้านคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ การแบ่งกลุ่มระดมแนวคิดเห็นความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ การจัดทำแผนงานโครงการและตัวชี้วัด วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ โดยการใช้ SWOT Analysis เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของคนพิการ และผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรีพิการ เด็กพิการ คนพิการทุกประเภท ผู้ดูแลคนพิการอาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 60 คน


***************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 47 times