Menu
วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 09:40

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563

วันนี้(24 สิงหาคม 2563)เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับเรื่อง โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กนักเรียนไม่ให้ถูกเบียดเบียนจากผู้มีหน้าที่จัดทำโครงการอาหารกลางวัน กรณีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลทำการแจ้งหนังสือเวียนกำชับการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปยังหน่วยงานราชการทุกส่วนงานในจังหวัดอำนาจเจริญ และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดประชุมชี้แจง หรือหารือแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉินปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จากนั้น ผู้แทนคลังจังหวัดอำนาจเจริญได้รายงานการจัดประชุมชี้แจงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS) สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 1 times