Menu
วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563 15:36

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับทุน “บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562” ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 5 ราย โดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน–วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ของทุกจังหวัด เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน “บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562” ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สำหรับเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสของจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญได้รับจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 5 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ได้รับทุนปีละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา ได้รับทุนปีละ 4,000 บาท ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้รับทุนปีละ 8,000 บาท


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 17 times