Menu
วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563 15:32

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/ 2563 โดยมีนายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่า ให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังทุกแปลง กรณีพบมันสำปะหลังแสดงอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้เก็บตัวอย่างต้องสงสัยนำส่งยังกรมวิชาการเกษตร เพื่อวิเคราะห์และยืนยันการเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีพื้นที่การระบาด จำนวน 240,899.50 ไร่ ในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ระยอง ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี อำนาจเจริญ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการระบาดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดมาก่อน และพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อน ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อน มีการตรวจพบโรคใบด่างมันสำปะหลังภายหลัง ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 555 ไร่ 87 ราย 5 ตำบล อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 7 ไร่ 2 ราย 1 ตำบล อำเภอชานุมาน 244 ไร่ 25 ราย 5 ตำบล โดยมีสาเหตุจากการเคลื่อนย้ายต้นพันธ์หรือท่อนพันธ์มันสำปะหลังที่เป็นใบด่างมันสำปะหลังไปปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดเดิมและพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อน เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพและกำจัดพื้นที่ระบาดประสบผลสำเร็จให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง สอดส่องการเคลื่อนย้ายท่อนพันธ์ในเขตพื้นที่
เพื่อไม่ให้โรคใบด่างมันสำปะหลังแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบถึงที่มาและสาเหตุของการเกิดโรค ตลอดจนวิธีการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร ต่อไป


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 44 times