Menu
วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563 09:10

จังหวัดอำนาจเจริญจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 โดย นางจรวยพร จิตรอารี รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้โอนจัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ปีงบประมาณ 2563 ให้จังหวัดดำเนินการงบประมาณสงเคราะห์กรณีรายบุคคล ได้รับการจัดสรร จำนวน 50,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ได้รับจัดสรร จำนวน 150,000 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายที่พึงจะได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ เด็กที่มีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ เด็กพิการเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ที่กำหนดกฎหมาย เด็กที่ถูกทารุณกรรม
จังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประเภทสงเคราะห์รายบุคคล สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเงิน 50,000 บาท มีครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน จำนวน 5 ครอบครัว จำนวนเด็ก 9 ราย รวมเป็นเงิน 50,000 บาท


**************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 20 times