Menu
วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563 16:18

กระทรวงกลาโหม จัดฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ณ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ศาลาว่าการกลาโหม

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ณ ห้องประชุมยุทธนาธิการ ชั้น 2 ศาลาว่าการกลาโหม โดยวัตถุประสงค์การจัดฝึกครั้งนี้ เพื่อทดสอบแผน/ แนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระดับต่างๆ การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตด้านการสาธารณสุข เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัด และเป็นเวทีในการประสานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีจังหวัดที่ ทำการทดสอบระบบควบคุมการฝึก (Dry Run) จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดที่เข้าร่วมการฝึกผ่านระบบการประชุมทางไกล เน้นจังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก สระแก้ว ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ และภูเก็ต โดยการฝึกในครั้งนี้ ทำการฝึกเป็นจำนวน 2 วัน จากนั้นจึงจะทดลองในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

*********************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 30 times