Menu
วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563 09:50

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินในชุมชน ลักษณะแปลงรวม ตามนโยบายรัฐบาลและ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) เวลา 15.00 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ได้รับอนุญาต ให้ทำกินในชุมชน ลักษณะแปลงรวม ตามนโยบายรัฐบาลและ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอหัวตะพาน ให้การต้อนรับ
เนื่องจากคณะรัฐบาลได้มีนโยบายหลัก 12 ด้าน มุ่งปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกร ตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน ประกอบกับนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่ง ประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มอบนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เน้นแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยยึดแนวพระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่กับป่าได้ ทั้งนี้การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้แจ้งให้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่ ท้องที่ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มติเห็นชอบรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ จำนวน 448 ราย 534 แปลง เนื้อที่รวม 681 ไร่ 2 งาน 76.89 ตารางวา โดยกรมที่ดินได้จัดทำสมุดประจำตัวส่งมอบให้จังหวัด เพื่อส่งมอบให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว มีประชาชนผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 317 ราย 382 แปลง เนื้อที่รวม 518 ไร่ 62.81 ตรารางวา
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในแปลงรวม พร้อมทั้งขอให้ประชาชน ช่วยกัน ดูแล รักษา และ ทำกินในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการ ส่งเสริมให้ชุมชน มีกติการ่วมกัน ไม่บุกรุกป่าเพิ่ม และเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน

**************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 24 times