Menu
วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563 09:38

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมร

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563 ) เวลา 11.00 น.ที่โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการในครั้งนี้
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ถูกหลักโภชนาการ อันจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง จัดกิจกรรมการให้บริการแนะนำปรึกษา การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน จำนวน 20 ราย รายละ 1,000 บาท เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท


******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 4 times