Menu
วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 09:50

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน หัวน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีในครั้งนี้
ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิฯ ที่มีอยู่ทุกจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือได้รับความเดือดร้อน เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอหัวตะพานได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นเหตุให้ราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ เสียชีวิตจากฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย คือ นายหนูการณ์ โพธิจันทร์ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว และความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 39 times