Menu
วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2563 11:29

ข้าราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันพัฒนาสร้างความสะอาด สวยงาม บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่กำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยในวันนี้ได้แบ่งโซนความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดียิ่ง ในการรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัด หรือบริเวณสำนักงานของส่วนราชการ ถือเป็นต้นแบบให้อำเภอต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปปฏิบัติต่อไป ซึ่งจะทำให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะดวก ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และยกย่องในความดีที่ได้ทำกิจกรรมดีๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม


*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 32 times