Menu
วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2563 11:26

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมที่สำคัญ ผลการปฏิบัติงานของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สรุปผลการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม และเสนอรายชื่อผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง การขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคมทั่วไปภายใต้หลักการเครือข่าย “บวร” ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทาง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 , โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2563, โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านประกันสังคมทั่วไทย ประจำปี 2563, พระราชกฤษฏีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพ กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563
จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน จำนวน 1 ราย


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 7 times