Menu
วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563 09:29

จังหวัดอำนาจเจริญรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ประจำปี 2563

วันนี้(4 สิงหาคม 2563)เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประกอบด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ประธานกรรมการ นายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงมหาดไทย กรรมการ และนายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญกรมการพัฒชุมชน กรรมการ ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน ในการประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ประภาส วีระพล สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับฟังการประเมินผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวด้วย
เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ และผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นคณะกรรมการได้ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปจังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 รอบลงพื้นที่ เพื่อเก็บคะแนนประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จำนวน 40 คะแนน โดยจะนำคะแแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ จังหวัด ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี TO BE NUMBER ONE


*********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 13 times