Menu
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 10:13

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญจัดงานทำบุญครบรอบ 24 ปี

วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 09.09 น.นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานวันครบรอบ 24 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพิธีบวงสรวงพระอินทร์เป่าสังข์ บริเวณด้านหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นประธานจุดธูปเทียน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข้าราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ และเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมูบ้านและชุมชน
(อป.มช.) วิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ และวิทยุชุมชนร่วมงานจำนวนมาก เสร็จแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้ร่วมกันปลูกต้นจานเหลืองไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณสวนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้นประกอบพิธีสงฆ์โดยพระครูสิริสีลวัต รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าอาวาสวัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้การจัดงานครบรอบ 24 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกเครือข่ายนำอาหาร ข้าวหม้อ แกงหม้อมาร่วมรับประทานด้วยกันหลังจากทำบุญเสร็จแล้ว
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ศูนย์ราชการที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บนเนื้อที่ 7 ไร่ ส่งกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 103.25 เม็กกะเฮิร์ต และระบบเอเอ็ม ความถี่ 1422 กิโลเฮิร์ต อาคารเครื่องส่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการที่ 2 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บนเนื้อที่ 9 ไร่ โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2536 เพื่อเสริมจุดบอดพื้นที่รับฟังการส่งกระจายเสียงวิทยุที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งเพื่อเป็นการขยายเขตพื้นที่ให้บริการรับฟังการกระจายเสียงให้สามารถส่งไปถึงประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ และแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2541 ได้ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ใหม่ เป็นคลื่นความถี่ 103.25 เม็กกะเฮิร์ต ระยะแรกมีเขตบริการ 20 กิโลเมตร รอบเสาอาอาศ เนื่องจากความถี่เดิมไปรบกวนการรับชมโทรทัศน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ได้ดำเนินการติดตั้งและทดลองออกอากาศเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ อาทิ การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม การติดตั้งสายอากาศ การเปลี่ยนสายส่งและสายอากาศใหม่ทั้งระบบเอฟเอ็ม และระบบเอเอ็ม ในแต่ละช่วงเพื่อให้มีความสูงที่เหมาะสม และสามารถขยายเขตบริการให้ได้มาตรฐาน การส่งกระจายเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่ง ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2548 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ (สวท.อำนาจเจริญ)
สามารถออกอากาศได้ตามมาตรฐานการส่งกระจายเสียง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริการทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดอำนาจเจริญและในพื้นที่บริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ จึงนับเป็น1ใน 9 สถานี ที่เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาห้องส่ง ห้องบันทึกเสียง และอุปกรณ์ในห้องส่งให้มีความทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินการบริหารและอำนวยการผลิตข่าวและรายการ โดยนางฐิรัตทียา สุภาชัย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคคลากรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมีภาระกิจความรับผิดชอบดำเนินงานสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงและครอบคลุมพี่น้องประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ดังวิสัยทัศน์ "สวท.อำนาจเจริญเดินหน้า นำสังคมอุดมปัญญา ก้าวล้ำพัฒนา สูไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้วิสัยทัศน์ "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นองค์กรณ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือด้านข่าวสาร”


**************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 26 times