Menu
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 09:43

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ครั้งที่ 5/2563

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการขับเคลื่อนโครงการร้าน OTOP SHOP By บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ,การรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 12 คณะทำงาน ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการในกิจกรรมชิม ช้อป เกษตรสินค้าชุมชนภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐ ปี 2563 ,สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญอย่างบูรณาการ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด ,สำนักงานพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้เตรียมการจัดโครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของแต่ละพื้นที่ และเป็นการต่อยอด ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ผ้าพื้นเมือง ให้บรรลุเป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ประชาชนมีความสุข


**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 18 times