Menu
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 09:37

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อจ.) ครั้งที่ 7/2563

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อจ.) ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Y2) จำนวน 1 โครงการ ,การพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่ายซึ่งเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 2,573,000 บาท และพิจารณารายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับความเห็นชอบผลการประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) โดยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการพิจารณาโครงการตามแผนงาน (รอบ 2) ทั้งสิ้น 29 โครงการ งบประมาณ 292,260,127 บาท ดังนี้ โครงการของหน่วยงานในจังหวัดที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านงบจังหวัด จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 160,487,400 บาท โครงการของหน่วยงานในจังหวัดที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านงบประมาณกระทรวง/กรม จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 122,148,727 บาท และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่เสนอขอรับงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 9,624,000 บาท ซึ่งที่ประชุมได้นำเสนอตามวาระ และมีการซักถามจากคณะกรรมการ ก.บ.จ.อจ. รวมทั้งข้อเสนอแนะการใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ขอไป

*****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 17 times