Menu
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 09:18

จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้(31 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร การให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ วิจัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ามารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22- 31 กรกฎาคม 2563 โดยจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 10 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการให้บริการของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และมีการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพดีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี เด่น ดัง ของอำเภอให้ได้ทราบทั่วกัน มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้าร่วมรับบริการ ประมาณ 500 ราย


**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 2 times