Menu
วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563 09:25

จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้(29 กรกฎาคม 2563) ที่ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนชยางกูร สาย 212 หน้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งนำความปลื้มปิติยินดีมาสู่ พสกนิกร หน่วยราชการ องค์กร และประชาชนทุกหมู่เหล่า
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 2.โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ 3.โครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ 4.โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ 5. โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ 6.โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ 7. โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จะดำเนินการจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 แห่ง และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเทิดทูนซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนชยางกูรเป็นพื้นที่ที่ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเชื่อมต่อจังหวัดอำนาจเจริญไปยังจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทน


*****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 82 times