Menu
วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2563 09:39

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. ที่บริเวณวัดบ้านโนนกุง หมู่ที่ 3 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่า ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานอำเภอชานุมาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
การจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อการให้บริการประชาชน อาทิ ที่ทำการปกครอง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 50 ราย สำนักงานเหล่ากาชาดจังวัดอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน 50 ราย ห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซนเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50 ถุง และ ร่วมกันทำความสะอาดพระอุโบสถ วัดบ้านโนนกุง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ไปออกเยี่ยมหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจ และ พบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด
สำหรับ องค์การบริการส่วนตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 7,330 คน มีโรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ และประมง เป็นต้น

************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 8 times