Menu
วันจันทร์, 25 มกราคม 2564 10:02 Written by

วันนี้ (22 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญอย่างบูรณาการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
สืบเนื่องจากคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เพื่อให้เกิดการทำงานและศึกษาร่วมกันในการใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อน ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสำคัญๆ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ตลอดจนพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับการประชุมในวันนี้คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาโครงการสำหรับนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เป็นโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก งบประมาณ 8,000,000 บาท ประกอบด้วย กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายสู่พื้นที่ FAM Trip ,กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ,กิจกรรมเชฟยักษ์คุ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารอัตลักษณ์อำนาจเจริญ ,กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชานุมาน ,กิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล ฟินเกินคาด...อำนาจเจริญ และกิจกรรมจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา “ยักษ์คุ bike ตามตะวันริมฝั่งโขง เชื่อมโยงข้าวหอมมะลิ” จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาโครงการส่งเสริมประเพณีไขประตูเล้า เว้าผู้ไท บ้านคำเดือย งบประมาณ 2,000,000 บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีอีสาน อย่างบูรณาการ


***************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 25 มกราคม 2564 09:57 Written by

วันนี้ (22 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบเดือนธันวาคม 2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน แพร่ระบาดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดรักษา การดำเนินการตามกรอบ Timeline ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ในระบบฐานข้อมูล (WWW.AMNAT-GIS.COM) ระยะที่ 2 จากนั้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ณ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม จำนวน 100 คน และรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญสัญจรในพื้นที่อำเภอทั้ง 7 อำเภอ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและรับฟังปัญหายาเสพติดในพื้นที่และร่วมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป


*****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 22 มกราคม 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ นายสัตวแพทย์สายฝน วงษาทุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญออกตรวจสอบและตรวจรับรองเพื่อออกใบอนุญาต โรงฆ่าสุกรสายันต์ฟาร์ม ซึ่งดำเนินการโดย นายกรณรินทร์ สิงหกิจ ตั้งอยู่ พื้นที่ หมู่ 8 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งการออกตรวจในวันนี้เพื่อตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
สำหรับการออกตรวจสอบประเมินโรงฆ่าสัตว์ครั้งนี้ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ โดยผู้ประสงค์จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาต ณ ท้องที่ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ หรือการฆ่าสัตว์นั้นตั้งอยู่ ซึ่งในเขตต่างจังหวัด สามารถยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการดังกล่าวมีความถูกต้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งนอกจากจะสร้างมาตรฐานแก่สถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ แล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วย จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ยังไม่ได้ขออนุญาตดำเนินการ ได้เร่งปรับปรุงคุณภาพและเข้าดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องเรียบร้อย
ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมีสถานประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องแล้วแบ่งตามชนิดโรงฆ่าสัตว์ ออกเป็นโรงฆ่าสัตว์ โค-กระบือ-สุกร 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ สุกร 27 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ โค-กระบือ16 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ สัตว์ปีก 4 แห่ง รวมทั้งหมด 48 แห่ง โดยในส่วนของสถานประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จะมีการออกตรวจติดตามการประกอบกิจการในทุก ๆ 6 เดือน และจะมีการต่อใบอนุญาตในทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของสถานประกอบกิจการ และการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ต่อไป

วันนี้ ( 22 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอลืออำนาจจำนวน 200 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานในครั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1,500 ผืน ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับตัวแทนอำเภอทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564) ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็น โดยในวันนี้ ( 22 มกราคม 2564) อำเภอลืออำนาจได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จำนวน 200 ผืน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ยังความปลาบปลื้ม ปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใย ในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (21 มกราคม 2564) เวลา 10.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสน ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสอบถามข้อมูลความเป็นอยู่ของบุคลากรและนักเรียน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 2 แห่ง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป


***************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (20 มกราคม 2564) เวลา 15.30 น.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างส่วนราชการต่างๆที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าบริเวณ พื้นที่โดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้พื้นที่โดยรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญสวยงามสะอาดตาน่าใช้บริการแก่ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการรักษาความสะอาดตามบ้านเรือนรู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญจะนำส่วนราชการต่างๆทำความสะอาดในทุกๆวันพุธตั้งแต่เวลา 15 .30 น.โดยแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันทำความสะอาดเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
จังหวัดอำนาจเจริญได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ ภายใต้นโยบายว่า “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” เพื่อให้เกิดจิตสำนึกสำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อนำไปสู่อำนาจเจริญเป็นเมืองสะอาด

 

***************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (20 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คทช.จ.อจ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 701-3-3.65 ไร่ โดยได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 448 ราย 534 แปลง พื้นที่ป่าดงหัวกองและพื้นที่ป่าดงปอ จำนวน 1,166-2-39.56 ไร่ อยู่ระหว่างการจัดคนลงพื้นที่และขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ และรายงานผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด จำนวน 3 คณะ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พื้นที่ป่าดงหัวกองและป่าดงปอ เขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 1,166-2-40 ไร่ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคำเดือยแปลงที่ 1 จำนวน 11,195-3-25 ไร่ และการจัดทำ Action Plan การเสนอพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในภาพรวมรายจังหวัด ที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (ป่าดงหัวกองและป่าดงบังอี่ จำนวน 2,990 ไร่) เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสในที่ดิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (18 มกราคม 2564) ณ โถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร เนื่องจากทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติ ในเวลาเช้าวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่าควรทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดอำนาจเจริญจึงจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
พร้อมกันนี้ จังหวัดอำนาจเจริญได้ตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วย

 

วันนี้ (18 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564 ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงเป็นที่จดจำของปวงชนชาวไทย ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า จนเป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นจำนวนมาก
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เกิดขึ้นจากสงครามยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อปี 2135 ในครั้งนั้นพระเจ้านันทบุเรงได้ให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทราบข่าว จึงยกทัพหลวงไปตั้งรับที่หนองสาหร่าย ซึ่งระหว่างที่การรบกำลังดำเนินอยู่นั้น ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ ก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดน จนทำให้ทั้งสองพระองค์ตกไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัว แต่ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ พระองค์ก็มีพระสติ ไม่หวั่นไหวและทรงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วว่า ทางที่จะรอดได้มีเพียงทางเดียวเท่านั้น คือเชิญพระมหาอุปราชาเสด็จมาทำยุทธหัตถี และท้ายที่สุดพระองค์สามารถกระทำยุทธหัตถี ได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ และนับตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเลย ทำให้ในสมัยนั้น ไทยได้ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางกว่าสมัยใดๆ ซึ่งการทำยุทธหัตถีในครั้งนั้น ถือว่าเป็นการทำยุทธหัตถีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยังเป็นการรบบนบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อันแสดงถึงภาพลักษณ์แห่งความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมาน สามัคคี และเสียสละ ร่วมกันต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงตลอดไป


***************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (17 มกราคม 2564) เวลา 08.30 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 โดยมีคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติอำนาจเจริญ ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญ ชาญฉลาด เลื่องลือไปทั่วปฐพี ทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชนให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรี ทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงเป็นผู้มีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่าง ๆ ทั้งใกล้เคียงและห่างไกล และทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ดังปรากฏหลักฐานว่า ทรงจัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานี รวมทั้งการเผยแผ่หลักธรรม และสร้างศาสนวัตถุ
นอกจากพระราชกรณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ทรงส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ การประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไท ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมือง และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นับแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้ วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

 

หน้าที่ 1 จาก 22