Menu

วันนี้ ( 7 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ที่บ้านสนามชัย ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดสร้างสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส คือ ครอบครัวนายทัน ลาภารัตน์ อายุ 79 อาศัยอยู่กับภรรยา นางเลียบ ลาภารัตน์ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 85 หมู่ 8 บ้านสนามชัย ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาของสังคม และได้ตระหนักว่าผู้สูงอายุเป็น บุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด แต่ในกรณี ที่ตกอยู่ในสถานะ ต้องพึ่งพิงผู้อื่น ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูล เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพที่สมเหตุสมผลได้นานที่สุด จึงได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดสร้างสุข ขึ้นเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ก่อสร้างจำนวน 4 หลัง และซ่อมแซมปรับปรุง จำนวน 4 หลัง รวม 8 หลัง ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมไม่เกินหลังละ 50,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

******************************************************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณห้องประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุม ราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบ ธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของ ชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล แพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมมือกันป้องกัน ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งหมู่บ้านที่จะประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าได้ ต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรการที่กำหนด อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้า ระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อทำให้หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง มีภูมิคุ้มกันตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจของ ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมมอบ ธงสีฟ้า และป้าย หมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ตามโครงการขับเคลื่อน จังหวัดเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอำเภอปทุมราชวงศา ได้ดำเนินการมอบธงฟ้า และป้ายหมู่บ้านเข้มแข็งไปแล้ว 1 ตำบล 10 หมู่บ้าน เป็นเป้าหมายนำร่อง และได้ดำเนินการต่อเนื่อง ในวันนี้ ได้มอบธงฟ้า 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน โดย อำเภอปทุมราชวงศา เป็นหมู่บ้าน และตำบลแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้าน ตำบลอื่น ซึ่งระดับความเข้มแข็ง ของตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ทางอำเภอปทุมราชวงศา จะมีการประเมินเป็นระยะทุกเดือน ต่อไป


**********************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 7 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ANT HALL วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำปกครองท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
สำหรับกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในพื้นที่อำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งหมด 8 รุ่น โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" และ "หลักสูตรพื้นฐาน" ซึ่งวิทยากรได้ผ่านการอบรมจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นการนำความรู้ส่งต่อเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเสียสละและทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้พสกนิกรอยู่อย่างร่มเย็น
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางแห่งอุดมการณ์และความสามัคคีเพื่อให้ชาวไทยมีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและเกิดจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่มีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พร้อมที่จะพัฒนาชุมชน และสังคมต่อไป

***********************************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2564 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงาน รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และบุคคลจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วมประชุมด้วย โดยมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด และขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ เป็นกรอบการดำเนินงานจัดทำแผน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงในทุกพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566-2570 จัดส่งให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 (คำของบประมาณ) จัดส่งให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่ "เมืองธรรมเกษตร การเกษตรสร้างมูลค่า ท่องเที่ยวเสริมสร้างสุขภาพ เชื่อมโยงเส้นทางการค้า" โดยมี (ร่าง) ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 1.การส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2.การพัฒนาคน หมู่บ้านชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการและสินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ และ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ และพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน โดยมี (ร่าง) ตัวชี้วัดความสำเร็จ ได้แก่ 1.ดัชนีวัดความสุขมวลรวมของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายในปี 2570 2.ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป้าหมาย 5 ปี 3.พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 400,000 ไร่ ภายในปี 2570 4.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 500 ไร่/ปี และ 5. เศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี

*********
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (3 กันยายน 2564) เวลา 09.00น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เดินทางมารับบริการการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ณ หอประชุมสวนพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อพระราชทานแก่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวนแห่งละ 6,400 โดส รวมทั้งหมด 25,600 โดส ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้นำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ป่วยเรื้อรัง,ผู้พิการ,พระ,นักบวชและผู้เข้าไม่ถึงวัคซีน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทย.
สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระราชทานวัคซีน จำนวน 6,400 โดส ฉีดให้กับประชาชนได้ 3,200 คน โดยอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับจัดสรร 2,060 โดส ซึ่งสามารถฉีดให้กับประชาชนได้ 1,030 คน ซึ่งได้ดำเนินการฉีดไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จำนวน 233 ราย ครั้งที่ 2 ที่ศาลากลางบ้านตำบลโนนหนามแท่ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวน 104 ราย รวม 337 ราย กลุ่มเป้าหมายที่รับการฉีดแล้ว เป็นผู้พิการ 55 ราย ผู้สูงอายุ/โรคเรื้อรัง/ติดเตียง จำนวน 245 ราย พระภิกษุ 22 ราย และในวันนี้เป็นการฉีดครั้งที่ 3 มีประชาชนลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 692 ราย เป็นประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอเมือง ซึ่งลงทะเบียนผ่านอสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน
นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้นำน้ำ ขนม เครื่องดื่ม มามอบให้ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในครั้งนี้อีกด้วย

เช้าวันนี้ เวลา 06.10-07.00 น. (วันที่ 1 กันยายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง การออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกไปให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ข้อราชการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง กิจกรรมประกอบด้วย จัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนพิธีเปิดหน่วยบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน พิธีเทิดทูนสถาบันของชาติ พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กิจกรรมบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือ/ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนและตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมรับบริการ
ประเด็น สถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 6 คน เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากมาพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที กำลังรักษา 460 คน ที่โรงพยาบาล 137 คน โรงพยาบาลสนาม 81 คน CI ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว 252 คน หายป่วยแล้ว 2,149 คน มีผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
ประเด็น กิจกรรมมอบธงสีฟ้าหมู่บ้าน/ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด - 19 แก่หมู่บ้าน/ตำบลที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์

วันนี้ (1 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับชั้นละ 1 ทุน จำนวน 13 ทุน รวมเป็นเงิน 30,800 บาท
นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร จัดให้มีการแจกทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระธรรมราชานุวัตรเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้ผู้ทำนุบำรุงวัดพระปฐมเจดีย์ และเพื่อให้คนได้รู้จักองค์พระปฐมเจดีย์ จึงได้มีการมอบทุนต่างระดับไปอย่างต่อเนื่อง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับชั้นละ 1 ทุน จำนวน 13 ทุน รวมเป็นเงิน 30,800 บาท ประกอบด้วย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ (ป.1 – ป.3) จำนวน 3 ทุนๆละ 1,500 บาท ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ (ป.4 – ป.6) จำนวน 3 ทุนๆละ 1,800 บาท ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (ม.1 – ม.3) จำนวน 3 ทุนๆละ 2,000 บาท ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (ม.4 – ม.6) จำนวน 3 ทุนๆละ 2,800 บาท และระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 ทุนๆละ 6,500 บาท


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 01 กันยายน 2564 11:46 Written by

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบธงสีฟ้าและป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
รัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมมือกันป้องกัน ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งหมู่บ้านที่จะประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรการที่กำหนด อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้า ระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อทำให้หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง มีภูมิคุ้มกันตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจของ ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมมอบ ธงสีฟ้า และป้าย หมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ตามโครงการขับเคลื่อน จังหวัดเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอำเภอเสนางคนิคม ผ่านเกณฑ์ประเมิน 6 ตำบล 58 หมู่บ้าน เป็นอำเภอ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกตำบล ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้าน ตำบล อำเภออื่น ต่อไป

 

************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (28 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยมี นายดะนัย มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าตันน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการปลูกป่าทดแทน เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามีความสำคัญ ที่ให้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์อื่นๆ โดยในวันนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 2,200 ต้น ประกอบด้วย ต้นพะยูง ต้นตะเคียนทอง ต้นยางนา ไผ่บ้าน และไผ่รวก ในบริเวณที่สาธารณประโยชน์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


*******************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เวลา 11.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ตามนโยบายรัฐบาล โดย ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมทั่วประเทศ โดยกำหนดรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐาน 12 วัน สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญมีเป้าหมาย จำนวน 500 คน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เป็นรุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล พัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธ การป้องกันตนเอง พร้อมทั้งสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองกลับสู่สังคมเป็นคนดีต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1


********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ 1 จาก 34