Menu

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว115 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 1.หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

2. กรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

1.โครงการพัฒนาและแก้ไข้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายฯ

2.โครงการขยายผลเกษตร เพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

1.แบบตรวจสอบโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

2.แบบตรวจสอบโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายฯ

3.แบบตรวจสอบโครงการขยายผลเกษตร เพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ