Menu

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 รายชื่อตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 รายชื่อตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 5 ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 6 ผังที่นั่งสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ