Menu

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ

  • 1. มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 252/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
- คำสัง่สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 253/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
-  
  • 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด
- คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1722/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ
- คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 441/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ
  • 3. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด
-  
  • 4. การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
-  
Read 2263 times Last modified on วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 16:07