ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่3/2561

พิมพ์ อีเมล