ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

พิมพ์ อีเมล