การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มกราคม 2563

พิมพ์ อีเมล