สำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

พิมพ์ อีเมล