การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล