หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.2/6187 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่องการโอนสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Files:
Date 2562-08-23
File Size 890.43 KB
Download 22

Date 2562-08-23
File Size 12.3 KB
Download 22

Date 2562-08-23
File Size 822.36 KB
Download 21

พิมพ์ อีเมล