หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.2/6059 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่องการโอนสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Files:
Date 2562-08-22
File Size 1.38 MB
Download 22

Date 2562-08-22
File Size 17.22 KB
Download 21

Date 2562-08-22
File Size 822.36 KB
Download 16

พิมพ์ อีเมล