หน้งสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.2/6011 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่องการโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Date 2562-08-16
File Size 44 KB
Download 12

(0 votes)
Date 2562-08-16
File Size 40.63 KB
Download 12

พิมพ์ อีเมล