หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พิมพ์ อีเมล