หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.2/ว 416 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างฯ

Files:
Date 2562-02-06
File Size 33.17 KB
Download 62

Date 2562-02-06
File Size 29.99 KB
Download 56

พิมพ์