หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.2/ว 416 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างฯ

พิมพ์ อีเมล